Hướng dẫn khắc phục lỗi phần mềm 123 Passport+ Lỗi: "Runtime error 48 - Dll not found"

Lỗi không tìm thấy khuôn mặt - Phần mềm không thể xử lý [Hướng dẫn khắc phục]+ Lỗi: "Runtime error 339 - missing ...ocx file"

Lỗi không chạy được phần mềm sau khi cài đặt. [Hướng dẫn khắc phục]+ Lỗi: "Runtime error 75 - file access error"

Lỗi không đưa được ảnh mới vào phần mềm. Chọn bất kỳ ảnh mới nào thì cuối cùng phần mềm cũng chỉ nhận ra ảnh cũ! [Hướng dẫn khắc phục]+ Lỗi: Phần mềm không thể gửi ảnh lên server!

Thông báo này sẽ được hiển thị khi hệ thống không thể gửi thông tin xử lý đến máy chủ 123 passport. [Hướng dẫn khắc phục]+ Lỗi: không thể đưa ảnh mới vào để xử lý (lỗi đường dẫn tiếng Việt)

Lỗi không đưa được ảnh mới vào phần mềm. Chọn bất kỳ ảnh mới nào thì cuối cùng phần mềm cũng chỉ nhận ra ảnh cũ! [Hướng dẫn khắc phục]Nếu vẫn chưa khắc phục được lỗi sau khi đã thử những giải pháp trên, hãy gọi ngay đường dây nóng của chúng tôi để trực tiếp được hướng dẫn khắc phục!